Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Wij willen u wijzen op uw rechten en plichten, zoals vermeld staat in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn informatieplicht, toestemmingsvereiste, dossierplicht, bewaarplicht, vernietiging, geheimhoudingsplicht, recht op inzage in het logopedisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft u als cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht. Via de volgende link kunt u meer informatie vinden: WGBO